งานถมเสริมบริเวณบ้านที่ทรุด ถมดินปูหญ้า จัดสวน

✓ ถมหน้าดิน ดินปลูกต้นไม้ ราคาคันละ 3,xxx บาท

✓ หน้าดิน หรือ ดินปลูกต้นไม้ รวมคนขน พร้อมปรับหน้าดิน บดอัด ราคาคันละ 4,xxx บาท

✓ ทรายถม ทรายขี้เป็ด ราคาคันละ 3,xxx บาท

✓ ทราย ทรายขี้เป็ด รวมคนขน พร้อมปรับหน้าดิน บดอัด ราคาคันละ 4,xxx บาท

✓ หินคลุก ราคาคันละ 3,xxx บาท

✓ หินคลุก รวมคนขน พร้อมปรับหน้าดิน บดอัด ราคาคันละ 4,xxx บาท